Algemene Voorwaarden


Artikel 1 Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden:

de onderhavige bepalingen;

Ways:

Lennard Stoutjesdijk, h.o.d.n. Ways, de Inschrijving KvK Groningen: 74874284, gevestigd en kantoorhoudende te Eelde aan de Fluitekruid 5;

Opdrachtgever:

iedere (rechts)persoon die met Ways een overeenkomst is aangegaan, althans wenst aan te gaan;

Opdracht:

iedere overeenkomst tussen Ways en Opdrachtgever tot het leveren van producten en diensten aan Opdrachtgever;

Offerte:

elk mondeling of schriftelijk aanbod van Ways om een Opdracht met haar aan te gaan;

Materialen:

alle door Ways in het kader van de Opdracht ontwikkelde rapporten, adviezen, resultaten, tekeningen, software, databanken, concepten, presentaties, en andere stoffelijke objecten.


Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten en vervolgopdrachten die door Opdrachtgever aan Ways worden gegeven alsmede op rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of verband houden.

2.2 Deze Algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van die (rechts)personen die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van de Opdrachten door Ways.

2.3 Wijzigingen van de Opdracht of de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen overeengekomen zijn.


Artikel 3 Overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Ways komt tot stand

  • op de dag dat de Offerte van Ways door Opdrachtgever schriftelijk of mondeling wordt aanvaard of
  • op de dag dat Ways de Opdracht schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd of
  • indien een mondelinge of schriftelijke aanvaarding of bevestiging achterwege blijft, op de dag dat Ways is gestart met de uitvoering van de Opdracht;

3.2 Opdrachtgever vrijwaart Ways en stelt haar schadeloos tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.


Artikel 4 Rechten en verplichtingen Ways

4.1 Ways is gehouden de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De werkzaamheden hebben betrekking op inspanningsverplichtingen en nimmer op resultaatsverplichtingen.

4.2 Ways en Opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de Opdracht regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd.

4.3 Ways is bevoegd, na overleg met Opdrachtgever, voor de uitvoering van de Opdracht derden in te schakelen. Ways is niet aansprakelijk voor schade of tekortkomingen veroorzaakt door deze derde(n).

4.4 Indien bij de aanvaarding en de uitvoering van de Opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen die de voortgang van de Opdracht of het resultaat daarvan negatief (kunnen) beïnvloeden, zullen Ways en Opdrachtgever elkaar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

4.5 Indien de voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke informatie afkomstig van Opdrachtgever, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van Ways staat of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft Ways het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.6 Ways heeft het recht om de door haar ingezette derden te vervangen. Ways zal zich inspannen om (een) vervanger(s) in te zetten van hetzelfde niveau om de continuïteit en kwaliteit van de Opdracht zoveel mogelijk te waarborgen.


Artikel 5 Rechten en verplichtingen van Opdrachtgever

5.1 Indien en voor zoverre ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht het noodzakelijk is dat Ways de werkzaamheden uitvoert op locatie van de Opdrachtgever dan is deze gehouden om Ways kosteloos een deugdelijk geoutilleerde werkplek ter beschikking te stellen.

5.2 Opdrachtgever is gehouden om Ways alle gegevens en bescheiden die zij naar haar oordeel nodig heeft voor een juiste uitvoering van de Opdracht tijdig en in de gewenste vorm aan haar ter beschikking te stellen.

5.3 Opdrachtgever is gehouden Ways direct te informeren over feiten en omstandigheden die voor de juiste uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

5.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Ways ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

5.5 de bij uitvoering van de Opdracht betrokken medewerkers van Opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar en inzetbaar zijn.

5.6 Extra kosten en honoraria die voortvloeien uit het niet, niet tijdig of naar behoren, volledig ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.


Artikel 6 Aanpassing van de (inhoud van de) Opdracht

6.1 Indien zich in het kader van de Opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de Opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van de (inhoud van de) initiële Opdracht.

6.2 Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassingen van (de inhoud van) de Opdracht (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kan beïnvloeden. Indien aanpassing van (de inhoud van) de Opdracht het gevolg is van verzoeken of handelingen van Opdrachtgever of andere omstandigheden die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan zal Ways het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate Opdracht in rekening mogen brengen.


Artikel 7 Vertrouwelijkheid

7.1 Beide partijen zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ways aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en Materialen van Ways.


Artikel 8 Duur en beëindiging van de Opdracht

8.1 De Opdracht wordt aangegaan voor de duur daarvan en zal daarom van rechtswege eindigen wanneer de Opdracht is afgerond.

8.2 Indien de overeenkomst tussen partijen is aangegaan voor onbepaalde tijd is elk van partijen bevoegd deze onder schriftelijke opgave van redenen, op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

8.3 Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan is elk van partijen bevoegd de overeenkomst op te zeggen als een van hen van mening is dat de uitvoering van de Opdracht niet meer volgens de gemaakte afspraken kan plaatsvinden. De opzeggende partij is alsdan gehouden dit schriftelijk en gemotiveerd aan de andere partij mede te delen. Indien opzegging door Opdrachtgever plaatsvindt en de oorzaak van de beëindiging niet aan Ways is toe te rekenen, is Opdrachtgever gehouden Ways schadeloos te stellen door een vergoeding te betalen gelijk aan het overeengekomen honorarium voor de resterende looptijd van de overeenkomst.

8.4 Opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de Opdracht om welke reden dan ook, alle tot dan toe in het kader van de Opdracht verrichte werkzaamheden door Ways tijdig en volledig vergoeden. Alle reeds aan Opdrachtgever verstuurde facturen, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

8.5 Iedere partij is gerechtigd de Opdracht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij (a) een verzoek tot faillissement is ingediend, (b) surséance van betaling is aangevraagd, (c) liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft of (d) op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd. Ways is in geval van ontbinding tegenover Opdrachtgever nimmer tot enige restitutie van al ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.


Artikel 9 Honorarium

9.1 De kosten voor de uitvoering van de Opdracht door Ways omvatten het honorarium en de verschotten.

9.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd vermenigvuldigd met het voor de Opdracht overeengekomen uurtarief.

9.3 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de overeengekomen honoraria exclusief BTW en reis- en verblijfskosten.

9.4 Indien aan de zijde van Ways een wijziging in de kosten plaatsvindt is Ways bevoegd om het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen. Indien een tariefstijging plaatsvindt binnen drie maanden na aanvang van de Opdracht, of indien sprake is van een tariefstijging van meer dan 10%, is Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

9.5 De kosten van derden die Ways ten behoeve van de Opdracht moet maken, worden aan Opdrachtgever doorberekend tegen overlegging van nota’s.

9.6 Ways is bevoegd van Opdrachtgever een voorschot te verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Een voorschot wordt bij het einde van de Opdracht verrekend.


Artikel 10 Betaling

10.1 De werkzaamheden en verschotten worden maandelijks, achteraf, in rekening gebracht.

10.2 De betalingstermijn bedraagt 14 dagen uitgaande van de datum van facturatie. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is Opdrachtgever wettelijke rente over de openstaande factuurbedragen verschuldigd. Indien na aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag bedragen.

10.3 Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is Ways bevoegd haar werkzaamheden op te schorten. Ways is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het opschorten van de werkzaamheden.


Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Iedere aansprakelijkheid van Ways is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald.

11.2 Aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot directe schade. De aansprakelijkheid voor indirecte schade is onder alle omstandigheden uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden richting Opdrachtgever, alsmede schade als gevolg van door derden opgelegde heffingen of boetes, alles in de meest brede zin van het woord.

11.3 De aansprakelijkheid van Ways wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, ontstaat slechts indien Opdrachtgever Ways onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Ways ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die Ways in staat stelt adequaat te reageren

11.4 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 5.000,- of, als het in totaal door Ways in het jaar voorafgaande aan de aansprakelijkstelling bij de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium hoger is dan € 5.000,-, tot dat bedrag, zulks echter met een maximum van € 10.000,-

11.5 Een aanspraak tot vergoeding van schade vervalt in ieder geval, als Ways niet binnen zes (6) maanden na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

11.6 Ways is niet gehouden tot vergoeding van enige schade zolang de Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover Ways.


Artikel 12 Intellectuele Eigendomsrechten

12.1 Tenzij Ways en Opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft Ways volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, modelrechten en databankrechten) die rusten op de Materialen.

12.2 Ways verleent aan Opdrachtgever het recht om de Materialen uitsluitend binnen en ten behoeve van haar eigen organisatie te gebruiken, doch slechts nadat Opdrachtgever aan al haar (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de Opdracht heeft voldaan.

12.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ways is het Opdrachtgever niet toegestaan: a) de Materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook buiten de kring van personen die, binnen het kader van de Opdracht, behoren tot rechtstreeks bij de Opdracht betrokken medewerkers; of b) de Materialen (geheel of gedeeltelijk) te (doen) gebruiken voor het instellen van juridische claims, het voeren van gerechtelijke procedures, of voor reclame- of wervingsdoeleinden aan te wenden.


Artikel 13 Slotbepalingen

13.1 Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht in de zin van artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek, dan zal deze partij daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen vervolgens in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen. Indien de overmacht situatie langer dan drie (3) maanden voortduurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Wat al als gevolg van de Opdracht gepresteerd is, wordt in geval van overmacht naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.


Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

14.1 Op de rechtsverhouding tussen Ways en haar Opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing. De bevoegde rechter in het Arrondissement Groningen is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen. Indien Ways als eisende partij optreedt is zij bevoegd het geschil bij de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Opdrachtgever gevestigd is aanhangig te maken.